دوره دوروزه آموزشی- توجیهی آشنایی با امکانات درون و برون سازمانی ویژه پایشگران پرونده های مددجویان امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین دوره آموزشی –توجیهی که به همت دفتر زنان و خانواده معاونت اجتماعی با حضور 50 نفر از مددکاران و پایشگران ادارات بهزیستی شهرستانها و مراکز غیر دولتی تحت نظارت ، در محل دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی کرمان برگزار شد ، شرکت کنندگان طی دو روز زیر نظر اساتید مربوطه نحوه پایش پرونده ها ، اصول گزارش نویسی ، تدوین برنامه کمکی ، اصول یکسان سازی پرونده ها و آشنایی با امکانات درون و برون سازمانی را فرا گرفتند.