دوره آموزشی مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 به مدت دو روز در محل  ستاد مرکزی بهزیستی کرمان برگزارا شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، این دوره آموزشی باهدف ارتقاء سطح فرهنگی و آگاهی شرکت کنندگان نسبت به استقرار سیستم مدیریت کیفیت ، با حضور 45 نفر از اعضاء شورای معاونین ،اعضاء دفتر تحقیق و توسعه ،کارشناسان مسئول هر حوزه و رابطین ایزو و به مدرسی مهندس محسن مردانی برگزار شد.
گفتنی است آشنایی با فرهنگ ISO 9001-2008 ،مدیریت فرایند گرایی و آشنایی با مبانی و مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت از جمله سرفصلهای این دوره آموزشی بود.