کارگاه آموزشی آشنایی با اصول و ضوابط انواع بیمه با حضور معاونین ستادی ، روسای ادارات و کارشناسان بیمه بهزیستی شهرستانها ، در محل سالن شهید ارشاد بهزیستی کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در ابتدای این کارگاه یک روزه آموزشی ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی استان طی سخنانی با تقدیر از حضور پررنگ و حماسی پرسنل و مددجویان بهزیستی سراسر استان در همایش سراسری عاشوراییان، در روز 9 دی گفت : روسای ادارات و کارشناسان رابط بیمه در شهرستانها باید با اشراف کامل بر دستور العملهای بیمه ای ، شناخت دقیق انواع بیمه ها ، میزان تعرفه ها ، نوع پوششهای بیمه ای ، نحوه استفاده از خدمات بیمه و… مددجویان دردمند را برای استفاده از خدمات بیمه ، توجیه و راهنمایی نمایند.

دکتر عباسی افزود : قاعدتاً مددجویان به واسطه بیماری ، درد و رنج فراوانی را تحمل می کنند، که ما بعنوان مددکار نباید اجازه دهیم عدم اطلاع از قوانین بیمه ، نحوه استفاده و… باعث مضاعف شدن درد و رنج آنان شود.
مدیرکل بهزیستی یادآور شد ، مددکار و کارشناس خوب کسی است که به واسطه تسلط بر امور کاری خود و ارائه راهنمایی صحیح ، در کنار انجام وظایف اداری ، از سرگردانی مددجویان خود در دیگر بخشها جلوگیری نماید.
وی گفت : با راه اندازی دفتر پیگیری امور بیمه ای مددجویان در ستاد بهزیستی استان کرمان و بکارگیری دو نفر نیروی مجرب دراین دفتر سعی کرده ایم تا پیگیریهای مربوط به امور بیمه ای مددجویان را بصورت متمرکز انجام دهیم .
دکتر عباسی گفت : تا پیش از راه اندازی این دفتر امور بیمه ای مددجویان حوزه های توانبخشی و امور اجتماعی بصورت جداگانه دراین دو حوزه پیگیری می شد که علاوه بر انجام کار موازی هیچ گاه اطلاعات جامع و کاملی از وضعیت بیمه مددجویان دردست نبود.
مدیرکل بهزیستی افزود : اما با راه اندازی این دفتر وتعامل با معاونتهای تخصصی و شهرستانها  ، پیگیری امور بیمه ای مددجویان متمرکز شد و آمار و اطلاعات بیمه ای مددجویان نیز در بانک اطلاعاتی مربوطه گرد آوری شد و از همه مهمتر تعامل با دستگاههای ذیربط نیز روانتر و شفاف تر شد.
دکتر عباسی درادامه از روسای ادارات بهزیستی شهرستانها خواست تا بصورت جدی پیگیر امور بیمه ای مددجویان خود باشند و از ظرفیتهای موجود در دستگاههای بیمه گر برای کمک به مددجویان استفاده نمایند. برپایه این خبر در ادامه این کارگاه آموزشی کارشناسان اداره کل بیمه خدمات درمانی ، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستائیان و عشایر به ارائه مطالب و تشریح دستور العملها و ضوابط مربوط به حوزه های کاری خود پرداختند و فرصتهای بیمه ای ایجاد شده جهت استفاده مددجویان تحت حمایت بهزیستی را تشریح کردند.
شایان ذکر است این کارگاه آموزشی با برگزاری آزمون پایانی به اتمام رسید.