کارگاه آموزشی دو روزه آشنایی با قوانین و مقررات ثبت بیمه و مالیات در گروههای همیار زنان سرپرست خانوار در بهزیستی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،  دراین کارگاه آموزشی که در محل دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی ، بهزیستی کرمان برگزار شد. 70 نفر از اعضای گروهها ، همیار و مددکاران رابط این گروهها ، روسا و مددکاران  کلینیکهای مددکاری  برگزار شد. شرکت کنندگان با روشها و شکل های راه اندازی کسب و کار مناسب ، قوانین تجارت ، انواع شرکت های تعاونی ، مقایسه انواع شرکتها ، چگونگی تشکیل و ثبت شرکت ، انتخاب هئیت مدیره ، برگزاری جلسات سهامداران ، تعیین نام و علامت تجاری آشنا شدند.

 

درادامه این کارگاه دو روزه آموزش قوانین مالیات و شناخت معافیتهای مالیاتی برای اعضا گروهها و مددکارا ن توضیح داده شد.
برپایه این خبر ، آشنایی با قوانین کار و موارد الزامی در قرار داد کار ، تغییر در مالکیت ، فسخ و تعلیق قرار داد کار قوانین پرداخت دستمزد ، مرخصی و ماموریت و سایر موارد مطرح دراین زمینه ، صورتهای مالی مشخص شده در قوانین تجارت ، صورت تراز نامه ، صورت حساب سود و زیان از دیگر مباحث آموزشی این کارگاه بود .
شایان ذکر است در پایان این کارگاه آموزشی از سوی اساتید محمد مهدی گلوبندی و مهندس عظیمی به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.