کارگاه آموزشی تعهد در خانواده به مدت سه روز و  با حضور مسئولین ،مشاروان و روان شناسان مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی استان کرمان برگزرا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر نسریندخت  صدیر معاون پیشگیری بهزیستی کرمان گفت: در این دوره آموزشی که 40 نفر از مسئولین ،مشاوران و روان شناسان مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی استان کرمان حضور داشتند، ابوالفضل شیرازی عضو کمیته تدوین محتوای آموزشی زندگی خانواده و مهارتهای زندگی پیش از ازدواج، آموزشهای لازم را در خصوص تعهد در خانواده و درمان شکستهای عشقی ارایه نمود.