اداره کل بهزیستی استان کرمان در جهت انجام ماموریت خود، و در راستای اهداف امنیتی و کاهش حوادث مرتبط با امنیت اطلاعات، اقدام به استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در کلیه فرآیندهای کسب و کاری شرکت در محدوده مدیریت فناوری اطلاعات براساس استاندارد ISO27001:2013 نموده است.  در این راستا اداره کل بهزیستی استان کرمان متعهد به رعایت اصول و موارد ذیل می‌باشد : 

  1. تعریف، تائید، تصویب، اصلاح و اجرای رویه‌‌های امنیت اطلاعات در شرکت و نظارت بر حسن اجرای آن با در نظر گرفتن موارد زیر در رویه‌‌های امنیت اطلاعات شرکت: 
  1. برطرف سازی مخاطرات مرتبط با امنیت اطلاعات
  2. توسعه شبکه کامپیوتری شرکت به صورت امن
  3. توسعه و تامین نرم افزارهای شرکت به صورت امن 
  4. کاهش حوادث مرتبط با امنیت اطلاعات با اطمینان از گزارش‌شدن کلیه حفره‌ها و تهدیدات امنیتی موجود در شرکت و رسیدگی دائمی به آن‏ها
  5. توسعه فرهنگ امنیت فناوری اطلاعات در سطح شرکت با اطمینان از فرهنگ‌سازی و آموزش‌های امنیت اطلاعات برای تمامی پرسنل
  6. توسعه صلاحیت ها و مشارکت کارکنان شرکت در راستای بهبود مستمر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

  مدیریت اداره کل بهزیستی استان کرمان متعهد است که منابع و امکانات لازم برای براورده نمودن الزمات این استاندارد و  تحقق محورهای فوق را فراهم آورد و از اهداف و برنامه های مرتبط حمایت کند.  همچنین خط مشی مدیریت امنیت اطلاعات توسط تمامی همکاران شرکت درک گردیده و به صورت سالیانه و بر حسب نیاز مورد بازنگری قرار می گیرد.