سرپرست دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی کشور با  ارسال نامه ای از فعالیتهای گسترده بهزیستی استان کرمان در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در این نامه دکتر مینو رفیعی سرپرست دفتر مذکور خطاب به دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان نوشته است:

مدیریت جنابعالی در گسترش کمی مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان درآن استان ، به سبب افزایش قابل توجه آمار تحت پوشش دانشجویان شرکت کننده در کارگاههای مهارتهای زندگی درسال تحصیلی 89- 90 قابل تقدیر است.
شایان ذکر است از ابتدای سال 89 تا پایان 3 ماهه اول سال 90 تعداد 8400 نفر دانشجو ازآموزشهای مهارتهای زندگی ارائه شده توسط بهزیستی کرمان بهره مند شده اند.