بدنبال ارسال گزارشات دقیق و مستند عملکرد جذب سهیمه سال دوم اجرای  طرح نهضت تأمین مسکن معلولین و مددجویان توسط معاونت مشارکتهای مردمی و اشتغال بهزیستی کرمان ، قایم مقام رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور فرهنگی و مشارکتهای مردمی با ارسال نامه ای از مدیر کل بهزیستی استان کرمان تقدیر و تشکر کرد . به گزار ش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،پس از اجرای طرح نهضت تأمین مسکن مددجویان در سراسر کشور از سال گذشته اداره کل بهزیستی استان  کرمان تاکنون توانسته اقدامات موثری در این زمینه انجام دهد و در سال گذشته نیز به عنوان استان برتر در اجرای این طرح معرفی شد و امسال نیز بواسطه اقدامات انجام شده و ارسال گزارشات دقیق از روند کار در سال دوم اجرا ی طرح در ابتدای شهریور ماه، از سوی  قائم مقام رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور فرهنگی و مشارکتهای مردمی مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت .