جلسه توجیهی کارشناسان و رابطان امور آُسیب دیدگان ادارات بهزیستی سراسر استان کرمان از سوی معاونت امور اجتماعی بهزیستی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین جلسه توجیهی که علاوه بر کارشناسان و رابطین شهرستانی بهزیستی ، کارشناسان پایگاههای خدمات اجتماعی و اورژانس اجتماعی 123 نیز حضور داشتند ، شرکت کنندگان با نحوه و چگونگی ارائه خدمات تخصصی دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی در سطح 3 فعالیت آشنا شدند. برپایه این خبر ، دراین جلسه توجیهی همچنین طرحها و برنامه های دفتر آسیبها ، مداخله در بحران ، خط 123 و تیم سیار ، طلاق ، بازپروری کودکان خیابانی ، مورد بررسی قرار گرفت و چگونگی ارائه چهار چوب استاندارد گزارش مددکاری برای شرکت کنندگان ارائه شد.
شایان ذکر است در این جلسه تعداد 60 نفر از کارشناسان و رابطان و مرتبطین امور آسیب دیدگان بهزیستی کرمان آموزشهای لازم را فرا گرفتند .