همزمان با آغاز هفته مهارت نمایشگاه معرفی توانمندیهای مراکز آموزش علمی و کاربردی و مراکز فنی و حرفه ای استان کرمان در محل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کرمان برپا شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز علمی و کاربردی بهزیستی استان کرمان ،این مرکز آموزشی با اختصاص غرفه ای به خود اقدام به نمایش توانمندیها و دستاوردهای دانشجویان نموده است .
برپایه این خبر در روز اول برگزاری نمایشگاه مذکور ،دکتر عباسی مدیر کل و رئیس مرکز آموزش علمی و کاربردی بهزیستی کرمان به همراه معاونین بهزیستی و معاون آموزشی مرکز از غرفه دانشکده علمی و کاربردی بهزیستی بازدید کرد.