براي ديدن پرداخت كمك موردي  اينجا راكليك كنيد مدت زمان انجام 1 ماه

براي ديدن پرداخت كمك هزينه بيماران مبتلا به pku اينجا راكليك كنيدمدت زمان انجام 1 هفته

براي ديدن پرداخت شهريه دانشجويان معلول اينجا راكليك كنيدمدت زمان انجام 3-5 ماه

براي ديدن پرداخت هزينه بيمه سهم كارفرما معلول اينجا راكليك كنيدمدت زمان انجام 1 ماه

براي ديدن پرداخت كمك هزينه اياب و ذهاب اينجا راكليك كنيدمدت زمان انجام 1 ماه و نيم

براي ديدن و دانلود فرم پرداخت كمك هزينه اياب و ذهاب اينجا را كليك كنيد

براي ديدن پرداخت حق پرستاري ضايع نخاعي اينجا راكليك كنيدمدت زمان انجام 1 ماه

براي ديدن پرداخت كمك هزينه ترخيص از مركز به معلولين اينجا راكليك كنيدمدت زمان انجام 1 ماه

براي ديدن , دانلود پرداخت كمك هزينه ترخيص از مركز به معلولين اينجا راكليك كنيد

براي ديدن پرداخت اياب و ذهاب به معلولين جسمي اينجا راكليك كنيدمدت زمان انجام 1 ماه

براي ديدن پرداخت مستمري اينجا راكليك كنيدمدت زمان انجام 1 ال 3 سال

براي ديدن پرداخت يارانه به مراكز اينجا راكليك كنيدمدت زمان انجام 2 هفته

براي ديدن , دانلود  پرداخت يارانه به مراكز اينجا راكليك كنيد

براي ديدن پرداخت كاشت حلزون اينجا راكليك كنيدمدت زمان انجام 6تا 12 ماه

براي ديدن پرداخت هزينه تحصيلي دانش اموزان اينجا راكليك كنيد 2 هفته

براي ديدن پرداخت هزينه اياب ذهاب معلولين اينجا راكليك كنيد 45 روز