دفتر زنان خانوادهشرایط پذيرش مددجویان نيازمند و نحوه تشکیل پرونده        

   هدف:

                تحقق بخشی از اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران در پاسداری از کیان خانواده 

                برقراری عدالت و رفاه اجتماعی 

                فراهم نمودن زمینه های استقلال فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی خانواده ها

                دست یابی به خود کفایی و باز توانی خانواده

مخاطبین:طبق دستورالعمل دفترافراد، خانواده های نيازمند و زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرستی که براساس نظرات مؤسسات اجتماعی و خيریه ای و داوطلبين خدمات اجتماعی واجد شرایط دریافت خدمات از بهزيستی می باشند. 

 خدمت دهندگان :کلینیک ها ی مددکاری و مراکز وابسته به بهزیستی 

   شرایط و مدارک مورد نياز: اخذ درخواست شخص مراجعه کننده توسط مددکار                  انجام مصاحبه و کسب اطلاعات لازم در خصوص فرد وخانواده                   اخذ تصوير شناسنامه فرد مراجعه کننده و خانواده وی                   گواهی تحصيلی فرزندان                   اجاره نامه ومدارک دال بر سکونت متقاضی                   اخذ مدارک لازم شامل: گواهی فوت سرپرست، متواری بودن و از کارافتادگی، زندانی بودن سرپرست، سرباز بودن سرپرست و يا طلاق يافته ارائه مدرک کتبی دال بر عدم دريافت مستمری از کميته امداد و ساير موسسات حمايتی و سازمان تامين اجتماعی    

    مراحل انجام کار:پس از اخذ درخواست ومدارک لازم توسط مددکار مربوطه مصاحبه اولیه انجام گرفته و اطلاعات موردنیاز کسب       می شود. بازديد منزل و بررسی های لازم انجام  ودر صورت حائز شرایط بودن فرد و خانواده و تاييد کميته بازتوانی سطح يک و دو تحت حمایت قرار می گیرند.    

   حداقل زمان لازم براي اجرای فرآیند مددکار اجتماعی پس از وصول درخواست حداکثر ظرف مدت  يك هفته وضعیت مراجعه کننده را مورد بررسی قرار داده و نظر نهایی دال بر احراز شرایط عمومی دستورالعمل یا عدم آن را مشخص می نماید.

 فعالیتهای دفتر:

 1- پرداخت کمک هزينه شهریه  دانشجویان     

 هدف: کمک به تحصيل فرزندان در مقاطع عالی و استفاده ازآنها درتوانمند سازی خانواده ها    مخاطبین: فرزندان خانواده های تحت پوشش و فرزندان شبانه روزی حوزه امور اجتماعی   

  خدمت گیرندگان:  کليه دانشجویان عضو خانواده های·       

   شرایط و مدارک مورد نياز:   الف)گواهی تحصیل ب)برگ انتخاب واحد که به تأييد دانشگاه رسيده باشد.                   ج)فيش واریزی به دانشگاه 

 قوانين ومقررات : کمک شهریه فقط به دانشجویان تحت پوشش مشغول به تحصیل در دانشگاه های آزاد،غیر انتفاعی ،پیام نور ، شبانه ملی و غيره پرداخت می شود و ارائه گواهی اشتغال و فيش واریزی و برگ انتخاب واحد جهت پرداخت شهریه الزامی می باشد .  

 مراحل انجام کار:  الف)اخذ گواهی اشتغال به تحصيل از دانشگاه محل تحصيل   ب)ارائه برگه انتخاب واحد و فرم تکمیل شده توسط دانشگاه و فيش واریزی به دانشگاه   ج)تهیه گزارش توسط مددکاری و تأیید کميته بازتوانی سطح 1و2 و ارائه آن به امور مالی بهزيستی جهت طی مراحل پرداخت شهریه

 حداقل زمان لازم براي اجرای فرآیند:  مدت زمان پرداخت شهریه منوط به ارائه مدارک توسط تمامی دانشجویان حائزشرایط طی مراحل فوق جهت ارائه به امور مالی است.  

     2-   گروههای همیار زنان سرپرست خانوار  

  هدف:  الف(فراهم آوردن زمینه هایی که جمعیت هدف بتواند توانایی بالقوه خود را بالفعل کند.  بI(تلاش در جهت افزایش اعتماد به نفس  وقدرت تصمیم گیری خدمت گيرندگان در مشکلات  ج(فراهم نمودن زمینه های مساعد جهت ارتقاء دانش وآگاهی خانواده برای شناخت.  د(فراهم نمودن موجبات رشد شخصیت خدمت گيرندگان به منظور شناخت و درک ازخود و ایجاد رابطه سازنده و خلاق با دیگر افراد جامعه.  هـ(تلاش در جهت حل معضلات اقتصادی و مادی خود بدون تکیه بر منابع مالی دولت ورفع حوائج روزانه در قالب شیوه های همیاری و غیره …خدمت گیرندگان:زنان سرپرست خانوار تحت پوشش معاونت امور اجتماعی که خصوصیات مشترک و اهداف گروهی واحدی را پیگیری نمايند. 

 شرایط و مدارک مورد نياز:   الف(تحت پوشش بودن در واحد امور اجتماعی سازمان :زنان سرپرست خانوار واجدشرایط سازمان اعم از تحت پوشش و پشت نوبت     ب(داشتن قابلیت و توانایی و یا استعدادی که بتواند عضو گروه گردد.

 قوانين ومقررات :این طرح شامل اساسنامه و آيين نامه اجرایی است که در 3 فصل و 21 ماده آمده است .

مراحل انجام کار

   بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش توسط مددکار مربوطه      ·  

      تشویق زنان جهت شرکت در گروه ها    ·  

        انتخاب7 الی 12 نفر بر اساس علاقه مندی و استعداد نقش بالقوه ای که می توانند درگروه داشته باشند.    ·  

        انجام مصاحبه های فردی با تک تک اعضاء و تعيين اوقات جلسات گروهی.    ·  

        تشکیل جلسات فردی وگروهی به منظور حساس سازی جمعیت هدف جهت تغيير نگرش     ·  

        ایجاد ارتباط و انجام مصاحبه وایجاد آمادگی لازم در بين اعضاء به منظور انجام کارگروهی                ·  

        مشارکت در شناسایی مسائل و مشکلات جمعیت هدف و اولویت بندی آن                ·      

    تعیین و انتخاب 3 نفر از زنان سرپرست خانوار گروه به عنوان هیأت مدیره و يک مدير عامل

  3-   تأمین وديعه مسکن زنان سر پرست خانوار   

هدف:الف ( فراهم نمودن موجبات تحقق برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی   ب( پيشگيری از آسیبهای اجتماعی   ج(برقراری عدالت اجتماعی و فراهم نمودن موجبات آسايش و آرامش زنان سرپرست خانوار  د(در دسترس قرار دادن سر پناه امن و مناسب برای زنان سرپرست خانوار

خدمت گیرندگان: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بوده که مشکل مسکن دارندو می خواهند باپرداخت وديعه مسکن اجاره مسکن تا قسمتی·         

   شرایط و مدارک مورد نياز: تحت پوشش بودن در واحد امور اجتماعی سازمان بهزيستی  

  قوانين ومقررات :این مورد فقط برای زنان سرپرست خانوار و تنها یکبار قابل پرداخت می باشد.و مبلغ ودیعه را می توان جهت خرید مسکن مورداستفاده قرار داد.    

    مراحل انجام کار:بعد از تهیه گزارش و بازديد منزل توسط مددکار و تاييد کميته بازتوانی شهرستان و ارائه پيشنهاد، پرونده جهت طرح در کميته بازتوانی استان به ستاد ارسال میگردد و بعد از تأیید با نظارت کامل مددکار در قبال قولنامه معتبر به موجر پرداخت می گردد.       حداقل زمان لازم براي اجرای فرآیند: در صورت وجود اعتبار در کمتر از یک ماه قابل پرداخت مي باشد.

  4-   طرح بهبود وضعيت تحصيلی فرزندان محصل افرادتحت پوشش    

هدف:الف(بهبود وضعیت تحصيلی فرزندان خانواده های تحت پوشش ب(فراهم نمودن زمینه های لازم جهت حفظ ارزش و احترام خدمت گيرندگان و برخورداری از زندگی مناسب  ج(جلوگيری از افت تحصیلی فرزندان و کاهش میزان ترک تحصيل  د(ارتقاءسطح علمی فرزندان محصل وفراهم نمودن شرایط بهتر تحصيل و آموزش

      مخاطبین: دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی تحت پوشش واحد امور اجتماعی       

     شرایط و مدارک مورد نياز: ارسال لیست محصلین به همراه کپی اشتغال به تحصیل فرزندان  

    قوانين ومقررات :در قبال ارائه گواهي اشتغال به تحصيل در شهريور ماه هرسال. براساس مقررات ارسالی دستور العمل مقاطع آمادگی و ابتدایی در قبال ارائه گواهی اشتغال به تحصيل در شهريور ماه هر سال، مبلغ 30،000ريال مقاطع راهنمایی 50،000 ريال مقاطع دبيرستان 70،000 ريال ومقطع پيش دانشگاهی 100،000 ريال می باشد.    

     مراحل انجام کار:پس از تخصیص اعتبار از سازمان بهزيستی شهرستان ها براساس لیست ارسالی تنظیم لیست و دریافت گواهی و یا کارنامه تحصيلی فرزندان و ارجاع به معاونت اداری و مالی جهت پرداخت . حداقل زمان لازم براي اجرای فرآیند:دوهفته

 5- ايجاد کلينيک های مددکاری و واگذاری خدمات تخصصی به آنان و ساير موسسات غير دولتی

  اهداف: 

ايجاد زمينه های لازم به منظور دستيابی به اهداف قانون برنامه ی سوم توسعه، فرهنگی، سياسی اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ايران2           مشارکت مردمی و کاهش تصدی دولت در امور اجرايي3.                بهره گيری از خدمات تخصصی بخش غير دولتی4.                توسعه و جهت دهی به فعاليت کلينيک های مددکاری اجتماعی با توجه به استعداد ها و ظرفيت های موجود5.                تسريع و سهولت دستيابی به خدمت گيرندگان به خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی

 

مخاطبين: فارغ التحصيلان مدارک کارشناسی و يا کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته ی مددکاری اجتماعی يا خدمات اجتماعی

 شرايط و مدارک مورد نياز:1.        اعتقاد به دين اسلام2.        تابعيت جمهوری اسلامی ايران3.        التزام به نظام جمهوری اسلامی ايران و ارکان آن 4.        عدم سوء پيشينه ی کيفری5.        عدم اعتياد به مواد مخدر6.        دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت وظيفه برای آقايان 7.        دارا بودن سلامت جسم و روان 8.        دارا بودن حداقل 25 سال سنداشتن 2 سال سابقه کار مرتبطفرم های مورد استفاده:شامل فرم های 5 گانه دستورالعمل مربوطه و فرم  CV( پيشينه ی علمی)ق

قوانين و مقررات:براساس دستورالعمل شماره 7085/800-10 مورخه 19/6/81 آيين نامه ضوابط تاسیس و انحلال و اداره ی مراکز کلينيک های مددکاری اجتماعی و دستورالعمل واگذاری پرونده های خانواده های نيازمند به کلينيک های مددکاری اجتماعی و موسسات غير دولتی به شماره 83830/87/700 مورخه 22/10/87 ریاست محترم سازمان بهزيستی کشور نسبت به اجراء دستورالعمل ها اقدام می گردد.

مراحل انجام کار:1.        تکميل مدارک مورد نياز جهت صدور موافقت اصولی توسط دبيرخانه کميسيون ماده 26 2.        ارسال مدارک لازم مبنی بر معرفی مسئول فنی و نيروهای متخصص و فضای فيزيکی و تجهيزات لازم به منظور صدور پروانه فعاليت توسط دبيرخانه کميسيون ماده 263.        معرفي اداره شهرستان مبنی بر واگذاری پرونده های خانواده های نيازمند به کلينيک مددکاری و موسسات غير دولتی حداقل زمان لازم برای اجرای فرآيند: دو ماه خواهد بود6-  طرح بهبود تغذيه کودکان قبل از دبستان     هدف:الف( کمک در جهت ارتقاء سطح تواناییهایی زیستی ،روانی ،اجتماعی کودک  ب( پيشگيری از انواع معلوليت های ذهنی وجسمی و سوء تغذيه کودکان ج(کمک به منظور برخوداری از یک زندگی سالم وسرشار از موفقیتد( آمادگی هر چه بيشتر در جهت يادگيری و آغاز فعاليتهای آموزشی رسمی ه( آگاه سازی خانواده ها در جهت جدی تلقی کردن امر تغذيه و تبعات ناشی از بی توجهی به آنخدمت گیرندگان: کودکان گروه سنی بدو تولد تا پايان 6 سالگی که در مراکز نگهداری، شبانه روزيها و خانواده هايي که از خدمات سازمان بهره مند هستند اختصاص مي يابد.         

 شرایط و مدارک مورد نياز: ارسال فرم تکمیل شده مشخصات کودکان توسط مددکاران و فتوکپی شناسنامه های معرفی شدگان (زير 6 سال ) قوانين ومقررات :این طرح فقط برای کودکان در سن پيش از دبستان خانواده های تحت پوشش هرماه 22300 ريال قابل پرداخت است.   

مراحل انجام کار:الف.تخصیص اعتبار از طرف استان  ب.تهیه لیست کودکان زير 6 سال از طرف شهرستانها به همراه فتوکپی شناسنامه ها،تنظیم نامه واشاره به رديف و برنامه مورد نظر طرح  حداقل زمان لازم براي اجرای فرآیند:بصورت سالانه و تنها یکبار قابل پرداخت است