دوره آموزشی توجیهی ویژه موسسین ، مدیران فنی و مددکاران مجتمع های خصوصی خدمات روستایی بهزیستی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین دوره آموزشی که بمدت چهار روز در محل مرکز آموزشی علمی – کاربردی بهزیستی کرمان برگزار شد ، 46 نفر از موسسین ، مدیران فنی و مددکاران مجتمع های روستایی خدمات بهزیستی که در قالب بخش خصوصی فعالیت می کنند با حضور دراین دوره آموزش ، توجیهی چهار روزه که به روش کارگاهی برگزار شد نسبت به دستور العملها و بخشنامه های موجود در حوزه زنان و خانواده توجیه شدند. برپایه این خبر دراین دوره آموزشی ، شرکت کنندگان همچنین با نحوه گزارش نویسی و تنظیم گزارش مددکاری نیز آشنا شدند .
شایان ذکر است ، درراستای واگذاری خدمات به بخشهای خصوصی و فعال شدن مجتمع های خصوصی ، خدمات بهزیستی در روستاها از طریق واگذاری مجتمع های فعال دولتی و تاسیس مجتمع های جدید خصوصی تاکنون 1048 پرونده حوزه زنان و خانواده بهزیستی  در سطح استان به 43 مجتمع خصوصی خدمات بهزیستی در روستاها واگذار شده است .