به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، به همت دمعاونت توانبخشی بهزیستی دومین کارگاه آموزشی مددکاری اجتماعی با حضور 22 نفر از مددکاران مراکز غیر دولتی توانبخشی در محل دانشکده علمی کاربردی علوم بهزیستی برگزار شد.
بنا بر این گزارش این دوره آموزشی با تاکید بر شیوه گزارش نویسی و بازدید از منزل به مدت 2روز با حضور مدرس دانشگاه  نسیرین باباییان برگزار شد.