خانم زارعی (خاله شادونه ) از مراکز تحت پوشش بهزیستی بم بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان وی که به منظور  دیدار با کودکان و فرزندان شبه خانواده تحت پوشش بهزیستی به شهرستان بم سفر کرده بود با حضور در بین کودکان تحت پوشش بهزیستی موجب شادی زاید الوصف این کودکان شد .
همچنین با برگزاری مراسمی در محل سالن ورزشی فجر که با حضور خاله شادونه  وکودکان مهد های کودک شهرستان بم برگزار شد ،برای ساعاتی شادی و نشاط را به کودکان بمی اهدا کرد .