درادامه برنامه حضور مدیرکل بهزیستی کرمان در منازل مددجویان ، دکتر عباسی با حضور در منزل دو نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش به بررسی مشکلات ایشان پرداخت. به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در جریان این دیدار که حدادیان معاون پشتیبانی و منابع انسانی و سلیمانی رئیس اداره روابط عمومی نیز حضور داشتند ، دکتر عباسی با حضور در محل زندگی این مددجویان و گفتگو با ایشان و اعضاء خانواده به بررسی مسائل و مشکلات آنان پرداخت .
برپایه این خبر ، مدیرکل بهزیستی کرمان با آگاهی از مشکلات خاص این دو خانواده معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی را مامور رسیدگی قانونی به مشکلات ایشان نمود.