در ششمين روز از هفته بهزيستي مجتمع خدمات بهزيستي بخش چاه دادخدا از توابع شهرستان قلعه گنج افتتاح شد.
محمد مسلمي سرپرست اداره بهزيستي شهرستان قلعه گنج دراين خصوص به خبر روابط عمومي بهزيستي استان کرمان گفت : اين مجتمع با مجوز بهزيستي و توسط بخش خصوصي راه اندازي شده که با راه اندازي اين مجتمع از اين پس مردم محروم بخش چاه دادخدا و دهستانهاي مارز و رمشک براي دريافت خدمات ، نياز به مراجعه به بهزيستي شهرستان ندارند. و خدمات را در مرکز بخش چاه دادخدا دريافت خواهند کرد.
مسلمي افزود : با راه اندازي اين مجتمع راه دسترسي مردم اين منطقه براي دسترسي به خدمات بهزيستي قريب 75 کيلومتر نزديکتر شد.
شايان ذکر است در مراسم افتتاح اين مجتمع که اعضاء شوراي اداري شهرستان قلعه گنج ، بخشدار چاه داد خدا و جمعي از مردم منطقه حضور داشتند.
فرماندار و امام جمعه قلعه گنج طي سخناني از تلاش بهزيستي براي راه اندازي مجتمع خدمات بهزيستي در بخش محروم چاه دادخدا قدرداني کردند.