بهزیستی استان کرمان براساس آخرین رتبه بندی اعلام شده از سوی بهزیستی کشور (فاصله زمانی 15 تیر ماه تا 15 مرداد ماه سالجاری )، رتبه دوم اجرای طرح تامین مسکن مددجویان بهزیستی را کسب کرده است .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین رتبه بندی که توسط دفتر قائم مقام رئیس در امور مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور و بر اساس گزارش گیری از روند پیشرفت فیزیکی اجرای طرح دراستانها  صورت گرفته است ، بهزیستی استان کرمان پس از بهزیستی استان اردبیل درجایگاه دوم قرار گرفته است .
شایان ذکر است از ابتدای هفته بهزیستی ( 25 تیرماه) تا 15 مرداد ماه تعداد 251 واحد مسکونی به مددجویان تحت حمایت بهزیستی استان کرمان واگذار شده است .