دوره هاي ترمي

رديف

رشته

مقطع

جنسيت

سال ورود

1

تربيت مربي مراکز پيش از دبستان

کارداني

زن

86-90

2

مددکاري اجتماعي

کارداني

زن ومرد

86-90

3

مربي معلولين ذهني

کارداني

زن ومرد

86-90

4

اصلاح و تربيت

کارداني

زن ومرد

90

5

آسيب شناسي اجتماعي

کارشناسي

زن ومرد

88-90

6

اصلاح و تربيت

کارشناسي

زن ومرد

90دوره هاي پودماني

رديف

رشته

مقطع

جنسيت

سال ورود

1

تربيت مربي مراکز پيش از دبستان

کارداني

زن

87و88

2

تربيت مربي خانه کودکان و نوجوانان

کارداني

زن

88

3

اصلاح و تربيت

کارداني

زن ومرد

87

4

آسيب شناسي اجتماعي

کارشناسي

زن ومرد

90