محمود احمدي نژاد امروز در اجتماع باشکوه مردم کرمان با تاکيد بر اينکه “ملت عزيز ايران و مردم پرافتخار کرمان منادي عدالت، محبت، برادري، صلح و عشقند”، تصريح کرد: دنيا بداند، ملت ايران اجازه ظلم، تبعيض، بيدادگري و امتيازخواهي‌هاي بي‌جا را نه در صحنه سياست و نه صحنه اقتصاد به هيچ کشوري نخواهند داد. احمدي‌نژاد،تاکيد کرد: ملت ايران قيام کرده و همه بي‌عدالتي‌ها و مخالفان عدالت را که چپاولگران قدرت و سياست، اقتصاد و فرهنگ و ارزش‌هاي انساني هستند، پشت سر خواهد گذاشت و همه قدرت‌هاي ضدعدالت را سر جاي خود خواهد نشاند.

رييس جمهوري با بيان اينکه “امروز به فضل الهي با حرکت ملت ايران، اراده عدالت ‌خواهي در ملت‌ها زنده شده است”، ادامه داد: ملت‌ها يکي پس از ديگري به صف قدرتمند، پاک و انقلابي ملت ايران مي‌پيوندند و خودخواهان، چپاولگران و هواپرستان که در برابر عدالت ايستاده‌اند يا بايد دست از لجاجت،خودخواهي،تجاوز و زياده ‌خواهي بردارند و به صفوف ملت‌ها بپيوندند يا اينکه به فضل الهي دست قدرتمند ملت‌ها که تجلي قدرت خداست،ريشه آنان را از کره زمين برخواهد کند.
احمدي نژاد با اشاره به اينکه “ملت ايران خواهان اجراي عدالت در همه عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي است”، اظهار داشت: ما خواهان برقراري مناسبات عادلانه در سراسر جهان هستيم. نه اهل زورگويي و تجاوزهستيم و نه زير بار زورگويي مي‌رويم.
وي ادامه داد: چند نفر در شوراي امنيت با داشتن بمب اتم و امتياز ناحق وتو و لشکرهاي تو در تو، سرزمين‌ها را اشغال کرده و صدها هزار ملت بيگناه را به کشتن مي‌دهند و از ديکتاتور‌ترين ديکتاتورهاي عالم و فاسدترين جريان‌هاي ضدمردمي حمايت مي‌کنند و آنگاه شعار حقوق بشر، آزادي، امنيت و مخالفت با بمب اتم سرمي‌دهند.
احمدي‌نژاد با تاکيد بر اينکه “اين حرف‌ها مربوط به 60 سال قبل است”، گفت: اين حرف‌ها و ژست‌هاي دروغين و قيافه‌هاي مزورانه و فريبکارانه ديگر در دنيا خريدار ندارد و دست آنها براي ملت‌ها رو شده است.
وي خطاب به اين قدرت ها ،افزود: اگر مي‌خواهند در دنيا مانده، نقشي ايفا کنند و احترام و جايگاهي داشته باشند بايد از خر شيطان و اوج برج‌هاي ظلم و ستم پايين بيايند و در کنار ملت‌ها و يکسان و مهربان با آنان، زندگي کنند.
رييس جمهوري همچنين تاکيد کرد: اما اگر بخواهند دوباره بازي درآورند و با ماسک عدالت‌خواهي همان ظلم‌ها، استعمارها و تبعيض‌ها را بر بشر تحميل کنند چنين چيزي هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
احمدي نژاد در ادامه سخنان خود در جمع مردم کرمان به تشريح فراز و نشيب‌هاي موضوع تامين سوخت مورد نياز براي راکتور تحقيقاتي تهران اشاره کرد و با تاکيد بر نياز 850 هزار بيمار به توليدات دارويي اين راکتور، گفت: سوخت راکتور تحقيقاتي تهران در حال پايان است.
وي با اشاره به نامه ارسال شده از سوي ايران به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي تامين سوخت مورد نياز راکتور تحقيقاتي در سال گذشته،يادآور شد: آژانس نامه ايران را به جاي ارايه به همه کشورها، فقط به دو کشور فرستاد. آن دو کشور هم ابتدا پاسخ دادند که حاضرند سوخت ايران را تامين کنند. سپس نامه‌اي بدون امضا دادند که ما سوخت مورد نياز شما را تامين مي‌کنيم اما شما هم بايد معادل آن، سوختي با غناي 3/5 درصد دهيد.
احمدي نژاد در ادامه با اشاره به انعطاف ايران در اين زمينه،گفت: سوخت 3/5 درصد براي ما چندان مهم نيست چرا که ايران از توليدکنندگان اين سوخت است.
رييس شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به گفت و گوهاي ژنو، آن را “بحث‌هاي خوبي” توصيف کرد و ادامه داد: پس از انجام مذاکره، شرايطي گذاشتند که براي ما قابل قبول نبود. عده‌اي تحريم کرده و حرف‌هايي زدند و فضا را آلوده کردند و مسير تعامل و گفت و گو را به سمتي بردند که احساس کرديم قرار است به ملت ايران چيزي تحميل شود و مي‌خواهند به قول خودشان، امتياز بگيرند.
رييس شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به پيغام ايران به طرف‌هاي مقابل درباره خارج نشدن از تعهدها و قول‌ها با بيان اينکه “قرار بود کسي به دنبال تحميل و زورگويي نباشد”، گفت: تا زماني که شما به دنبال زورگويي و تهديد هستيد از طرف ملت ايران هيچ حرکتي به سمت شما انجام نخواهد شد مگر اينکه بر اساس عدالت و احترام به حقوق مساوي، همکاري کنيد.
احمدي‌نژاد درباره اقدام‌هاي بعدي غرب،خاطرنشان کرد: آنان امري را که حق مسلم ما بود، بهانه کردند که “چرا ايران زودتر مواد 3/5 درصد غني سازي شده خود را به خارج نفرستاد و شرايط ما را براي يک همکاري معمولي هسته‌اي نپذيرفت و قطعنامه صادر کردند”.
وي ادامه داد: پس از اينکه راه را بر آنان بستيم به دست و پا افتادند. وقتي متوجه شديم برخي از آنان از کردار گذشته پشيمان شده‌اند و مي‌خواهند بر پايه عدالت کار را جلو ببرند،براي تبادل سوخت اعلام آمادگي کرديم.
رييس جمهوري دو کشور ترکيه و برزيل را “دوستان ايران” ناميد که طي مذاکراتي از ايران خواستند مواد غني شده را به امانت در ترکيه بگذارد.
رييس شوراي عالي امنيت ملي،تصريح کرد: ما به ملت ترکيه اعتماد داريم مشروط بر اينکه مسير به سمت عدالت، احترام، برادري، همکاري و استفاده همه ملت‌ها از انرژي هسته‌اي برود.