v      سازمان آموزش و پرورش استثنایی

v      سامانه خود اظهاری مجریان طرحهای اقتصادی زود بازده

v      دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

v      دفتر آموزش و فرهنگ پیشگیری از آسیب های اجتماعی

v      سازمان تامين اجتماعي

v      سازمان بازنشستگي كشوري

v      سازمان بيمه خدمات درماني

v      ستاد مبارزه با مواد مخدر

v      صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير

v     وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی