مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی کرمان

سال تاسیس: 1386

 

سرپرست مرکز: سیدحبیب ا.. هاشمی پور