ردیف
عنوان فعالیت / خدمت /
نام شهرستان
واحد سنجش
میزان عملکرد
درصد تغییرات افزایش یا کاهش
1
آموزش فنی و حرفه ای(مددجویان)
کرمان
نفر
90
36
60-
2
آموزش فنی و حرفه ای(مددجویان)
رفسنجان
نفر
11
10
09/9 –
3
آموزش فنی و حرفه ای(مددجویان)
بافت
نفر
23
27
39/17
4
آموزش فنی و حرفه ای(مددجویان)
سیرجان
نفر
7
1
72/85-
5
آموزش فنی و حرفه ای(مددجویان)
کهنوج
نفر
6
0
100-
6
آموزش فنی و حرفه ای(مددجویان)
شهر بابک
نفر
16
14
5/12-
7
آموزش فنی و حرفه ای(مددجویان)
کوهبنان
نفر
7
1
72/85-
8
آموزش فنی و حرفه ای(مددجویان)
جیرفت
نفر
0
36
100
9
آموزش فنی و حرفه ای(مددجویان)
بم
نفر
0
36
100
10
آموزش فنی و حرفه ای(مددجویان)
عنبرآباد
نفر
0
36
100
11
آموزش فنی و حرفه ای(مددجویان)
بردسیر
نفر
0
36
100
12
ارزشیابی حرفه ای معلولین
استان کرمان
نفر
535
460
01/14-
13
ارزشیابی حرفه ای معلولین
شهرستان کرمان
نفر
389
527
47/35
14
مشاوره شغلی و حرفه ای
استان کرمان
نفر
1200
2528
110
15
سهمیه 3% استخدامی معلولین
کرمان
نفر
15
13
33/13-
16
سهمیه 3% استخدامی معلولین
رفسنجان
نفر
2
1
50-
17
سهمیه 3% استخدامی معلولین
بم
نفر
1
0
100-
18
سهمیه 3% استخدامی معلولین
بافت
نفر
2
0
100-
19
سهمیه 3% استخدامی معلولین
بردسیر
نفر
1
2
100
20
سهمیه 3% استخدامی معلولین
راور
نفر
1
0
100-
21
سهمیه 3% استخدامی معلولین
زرند
نفر
0
1
100
22
سهمیه 3% استخدامی معلولین
سیرجان
نفر
1
0
100-
23
سهمیه 3% استخدامی معلولین
شهر بابک
نفر
0
1
100
24
تسهیلات سرمایه کار
کرمان
نفر
23
38
21/65
25
تسهیلات سرمایه کار
بم
نفر
5
10
100
26
تسهیلات سرمایه کار
راور
نفر
3
12
300
27
تسهیلات سرمایه کار
سیرجان
نفر
2
12
500
28
تسهیلات سرمایه کار
بردسیر
نفر
0
2
100
29
تسهیلات سرمایه کار
شهر بابک
نفر
0
19
100
30
تسهیلات سرمایه کار
زرند
نفر
0
3
100
31
تسهیلات سرمایه کار
بافت
نفر
0
48
100
32
تسهیلات سرمایه کار
رفسنجان
نفر
0
24
100
33
تسهیلات سرمایه کار
عنبر آباد
نفر
0
1
100
34
تسهیلات صندوق فرصتهای شغلی
کرمان
نفر
0
2
100
35
تسهیلات صندوق فرصتهای شغلی
عنبرآباد
نفر
0
3
100
36
تسهیلات صندوق فرصتهای شغلی
جیرفت
نفر
0
2
100
37
تسهیلات دستگاه اقتصادی کوچک و زود بازده
کرمان
نفر
39
1
43/97-
38
تسهیلات دستگاه اقتصادی کوچک و زود بازده
بم
نفر
47
0
100-
39
تسهیلات دستگاه اقتصادی کوچک و زود بازده
جیرفت
نفر
36
4
88/88-
40
تسهیلات دستگاه اقتصادی کوچک و زود بازده
کوهبنان
نفر
7
0
100-
41
تسهیلات دستگاه اقتصادی کوچک و زود بازده
رفسنجان
نفر
81
0
100-
42
تسهیلات دستگاه اقتصادی کوچک و زود بازده
سیرجان
نفر
15
1
33/93-
43
تسهیلات دستگاه اقتصادی کوچک و زود بازده
شهر بابک
نفر
20
0
100-
44
تسهیلات دستگاه اقتصادی کوچک و زود بازده
بردسیر
نفر
0
1
100
45
تسهیلات دستگاه اقتصادی کوچک و زود بازده
زرند
نفر
13
0
100-
46
تسهیلات دستگاه اقتصادی کوچک و زود بازده
کهنوج
نفر
39
0
100-
47
تسهیلات دستگاه اقتصادی کوچک و زود بازده
عنبر آباد
نفر
33
1
96/96-
48
تسهیلات وجوه اداره شده سازمان بهزیستی
کرمان
نفر
22
0
100-
49
تسهیلات وجوه اداره شده سازمان بهزیستی
سیرجان
نفر
7
0
100-
50
تسهیلات منابع داخلی بانک
کرمان
نفر
2
0
100-
51
تسهیلات منابع داخلی بانک
بم
نفر
1
0
100-
52
تسهیلات منابع داخلی بانک
جیرفت
نفر
2
0
100-
53
تسهیلات منابع داخلی بانک
رفسنجان
نفر
4
0
100-
54
تسهیلات منابع داخلی بانک
سیرجان
نفر
2
0
100-
55
تسهیلات منابع داخلی بانک
شهر بابک
نفر
6
0
100-
56
تسهیلات حق بیمه کارفرما
کرمان
نفر
74
94
02/27
57
تسهیلات حق بیمه کارفرما
سیرجان
نفر
30
29
33/3-
58
تسهیلات حق بیمه کارفرما
زرند
نفر
7
10
85/42
59
تسهیلات حق بیمه کارفرما
رفسنجان
نفر
5
14
180
60
تسهیلات حق بیمه کارفرما
راور
نفر
9
15
66/66
61
تسهیلات حق بیمه کارفرما
کوهبنان
نفر
2
4
100
62
تسهیلات حق بیمه کارفرما
جیرفت
نفر
3
1
66/66-
63
تسهیلات حق بیمه کارفرما
بم
نفر
3
10
3/233
64
تسهیلات حق بیمه کارفرما
شهر بابک
نفر
2
6
200
65
تسهیلات حق بیمه کارفرما
بردسیر
نفر
0
2
100
66
کاریابی
کرمان
نفر
5
40
700
67
کاریابی
بم
نفر
98
122
48/24
68
کاریابی
جیرفت
نفر
0
2
100
69
کاریابی
راور
نفر
0
1
100
70
کاریابی
رفسنجان
نفر
0
15
100
71
کاریابی
سیرجان
نفر
0
3
100
72
کاریابی
بردسیر
نفر
0
2
100
73
حقوق ترمیمی کارایی معلولین
کرمان
نفر
0
1
100
74
حقوق ترمیمی کارایی معلولین
راور
نفر
0
1
100
75
حقوق ترمیمی کارایی معلولین
سیرجان
نفر
0
23
100
76
حقوق ترمیمی کارایی معلولین
عنبر آباد
نفر
0
1
100
77
حقوق ترمیمی کارایی معلولین
زرند
نفر
0
1
100
78
حقوق ترمیمی کارایی معلولین
بم
نفر
0
39
100
79
حق بیمه سهم خویش فرما
کرمان
نفر
0
3
100
80
حق بیمه سهم خویش فرما
بم
نفر
0
1
100
81
حق بیمه سهم خویش فرما
رفسنجان
نفر
0
7
100
82
حق بیمه سهم خویش فرما
منوجان
نفر
0
1
100
83
حق بیمه سهم خویش فرما
راور
نفر
0
4
100
84
حق بیمه سهم خویش فرما
کوهبنان
نفر
0
4
100
85
حق بیمه سهم خویش فرما
جیرفت
نفر
0
1
100
86
حق بیمه سهم خویش فرما
شهر بابک
نفر
0
2
100
87
وجوه زنان سرپرست خانوار
بم
نفر
0
49
100
88
وجوه زنان سرپرست خانوار
سیرجان
نفر
0
1
100
90
وجوه زنان سرپرست خانوار
کهنوج
نفر
0
2
100
91
وجوه زنان سرپرست خانوار
منوجان
نفر
0
1
100