ردیف عنوان کارگاه آموزشی و تاریخ برگزاری  محل برگزاری تعداد شرکت کننده مدت برگزاری توضیحات
1- آموزش روان درمانی تحلیلی (2) استان کرمان 45   نفر 24 ساعت این کارگاه به صورت کشوری برگزار شد
2- آموزش مهارت های اولیه مشاوره استان کرمان 30   نفر 26  ساعت این کارگاه به صورت استانی برگزار شد
3- اموزش مهارت های پیش از ازدواج استان کرمان 25 نفر 24 ساعت این کارگاه به صورت شهرستان برگزار شد
4- آموزش تشخیص و درمان استان اردبیل 1 نفر 24 ساعت
5- آموزش خانواده درمانی استان اصفهان 3  نفر 24 ساعت
6- آموزش مهارتهای ارتباطی استان فارس 1 نفر 16 ساعت
7- آموزش روان درمان تحیلی (1) استان هرمزگان 1 نفر 24 ساعت
8- ارزیابی خانواده درمانی استان خراسان رضوی 2 نفر 24 ساعت