ردیف عنوان کارگاه آموزشی  محل برگزاری تعداد شرکت کننده مدت برگزاری
1- پیشگیری از معلولیت ها درکودکان سمنان 1   نفر 2 روز
2- بهداشت و مدیریت بحران بندرعباس 1    نفر 3 روز
3- همایش سراسری برنامه تنبلی چشم شهرکرد 2   نفر 2 روز
4- نظر سنجی در خصوص اجرای طرح پایگاه دائم بینایی سنجی مریوان 1   نفر 2 روز
5- غربالگری تشخیص و مداخله به هنگام نوزادان و شیرخواران اصفهان 2   نفر 2 روز
6- کارگاه TOT برنامه غربالگری شنوایی نوزادان فارس 2   نفر 2 روز
7- تاثیر بهداشت عمومی در اصول پیشگیری اصفهان 1   نفر 2 روز
8- اصول پیشگیری در سوء تغذیه مازندران 1   نفر 2 روز
9- ارتقاء توان ذهنی شیرخواران در مهدهای کودک چابهار 2   نفر 1 روز
10- آشنایی با تستهای غربالگری تکامل کودک تهران 1   نفر 1 روز
11- کنگره سالیانه انجمن نورولوژیک ایران تهران 2   نفر 3 روز
12- مبحث اصول رسم شجره نامه یزد 1   نفر 1 روز
13- ایراد سخنرانی در برنامه های فنون بازآموزی کرمان 1   نفر 1 روز
14- سمینار ژنتیک طب بالینی کرمان 154 نفر 2 روز