ردیف عنوان برنامه فعالیت های انجام شده
1  مشاوره تلفنی (148) ارائه خدمات مشاوره ای تلفنی به 5163نفرجابه جایی صدای مشاورهتجهیز و بهسازی مرکز صدای مشاور 148ارائه خدمات مشاوره ای تلفنی رایگانجابه جایی مرکز صدای مشاورتجهیر و بهسازی مرکز صدای مشاور
2 مراکز مشاوره غیردولتی و خانه سلامت روان محلی 8 مرکز فعال در کرمان و شهرستانها3 خانه سلامت روانی محلی در شهرستانها صدور موافقت اصولی به تعداد 6 مرکز مشاور در کرمان و شهرستانها22 بازدید از مراکز مشاوره در استان و شهرستانها
3 اجرای طرح محب  – -تشکیل گروه های فوریتی خدمات مشاوره ای-آموزش گروههای فوریت- آموزش مردم محله 1000نفر90 جلسه آموزشی10گروه مردمی10جلسه هماهنگی بین ادارات شهرستانی
4 برگزاری کارگاه آموزش مشاوره انعقاد قرارداد با دانشکده بهزیستی جهت برگزاری کارگاه آموزشی برای تعداد 40 نفر از کارشناسان مشاوره در مراکز دولتی و غیر دو لتی