فردا كرمان ميزبان رئيس جمهور محترم و هيات دولت در دور سوم سفرهاي استاني است.