شما خيرين و نيكوكاران عزير مي توانيد با مراجعه به لينك زير و دريافت مشخصات خيريه ها و مراكز تحت نظارت اداره كل بهزيستي استان كرمان

نسبت به اهداي وجوهات نقدي و غير نقدي خود اقدام فرمائيد.