مدارك مورد نياز جهت دريافت پروانه فعاليت:

1- ارائه فرم درخواست

2-دارا بودن پروانه تاسيس يا شماره ثبت جهت اشخاص حقوقي

3-دارا بودن موافقت اصولي جهت اشخاص حقوقي وحقيقي

4-عكس پرسنلي متقاضي 2 قطعه

5- تاييد اماكن

6- تاييد دفتر امور فني ومهندسي

7- تاييد اداره بهداشت

8- تاييد محل توسط كارشناس معاونت تخصصي مربوطه

9- تصوير مدرك تحصيلي برابر با اصل

10-گواهي عدم اعتياد

11-گواهينامه اموزش مصوب بر اساس دستورالعملهي تخصصي

12-ارائه ساير مدارك ورعايت موارديكه در دستورالعمل هاي ابلاغي معاونت هاي تخصصي

13- گواهي عدم سوء پيشينه كيفري

مدارك مورد نياز جهت تمديد پروانه فعاليت

1- فرم درخواست متقاضي 3 ماه قبل از اتمام اعتبار

2- تصوير پروانه فعاليت

3- عكس پرسنلي 2 قطعه

4- تاييد اداره بهداشت در صورت تغيير محل مركز

5- تاييد اماكن در صورت تغيير محل مركز

6- تاييد كميته تخصصي

7- ارائه گواهي اموزش مصوب معاونت تخصصي مربوطه

مدارك مورد نياز دريافت موافقت اصولي

1-ارائه درخواست موافقت اصولي

2- تصوير شناسنامه تمامي صفحات

3- تصوير كارت ملي

4- عكس پرسنلي 2 قطعه

5- تصوير گواهي وضعيت نظام وظيفه برابر با اصل

6- اصل گواهي عدم سوء پيشينه

7- اصل گواهي عدم اعتياد

8- تصوير مدارك تحصيلي برابر با اصل

9- تصوير مدارك ديگر كه براي هر نوع فعاليت تخصصي سازمان بهزيستي در دستورالعملهاي تخصصي ابلاغي مشخص گرديده است

10-مدت اعتبار 1 سال بوده وبراي مدت 6 ماه قابل تمديد مي باشد

11- مدت 1 سال در خواست مجدد متقاضي قابل بررسي نمي باشد