نام و نام خانوادگی: رضا عباسی

رشته تحصیلی: پزشکی

مدرک تحصیلی: دکترا

دارای کد مدرسی

مدیر گروه: رشته آسیب شناسی اجتماعی

 

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا اسدی

رشته تحصیلی: پزشکی

مدرک تحصيلي: دکترا

فارغ التحصيل از دانشگاه شيراز

دارای کد مدرسی

مدیر گروه : رشته مربي معلولين ذهني

 

 

نام و نام خانوادگی: عباس صادق زاده

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

مدرک تحصیلی: کارشناسي ارشد

فارغ التحصيل از مرکز مديريت دولتي کرمان

دارای کد مدرسی

مدیر گروه: رشته اصلاح و تربیت کارداني

 

 

نام و نام خانوادگی: رضا خوشنود

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

مدرک تحصیلی: کارشناسي ارشد

دارای کد مدرسی

فارغ التحصيل از مرکز مديريت دولتي کرمان

مدیر گروه: رشته مددکاری اجتماعی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حسین میرزاده

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

مدرک تحصیلی: کارشناسي ارشد

هیئت علمی

مدیر گروه: رشته اصلاح و تربيت کارشناسي

 

 

نام و نام خانوادگی: سارا ترابیان

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

فارغ التحصيل از دانشگاه شهيد بهشتي تهران

دارای کد مدرسی

مدیر گروه: رشته تربیت مربی مراکز پیش از دبستان

 

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا وحیدزاده

رشته تحصیلی: رفاه اجتماعي

مدرک تحصیلی: کارشناسي ارشد

فارغ التحصيل از دانشگاه

دارای کد مدرسی

مدیر گروه: رشته تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان