مدیران گروهها

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

1

دکتر رضا عباسی رایینی

مدیر گروه رشته کارشناسی آسیب شناسی اجتماعی

2

دکتر علیرضا اسدی

مدیر گروه رشته کاردانی مربی معلولین ذهنی

3

دکتر حسین میرزاده

مدیر گروه رشته کاردانی اصلاح و تربیت

4

رضا خوشنود

مدیر گروه رشته کاردانی مددکاری اجتماعی

5

سارا ترابیان

مدیر گروه رشته کاردانی تربیت مربی مراکز پیش از دبستان

6

علیرضا وحیدزاده

مدیر گروه رشته کاردانی مربی خانه های کودکان و نوجوانان

اساتید مرکزدر نیمسال دوم 88-89


ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

1

رضا عباسی رائینی

دکترا

2

علیرضا اسدی

دکترا

3

حسین میرزاده

دانشجو دکترا

4

عبدالمهدی حیدری

دکترا

5

عباس یزدانپناه

دکترا

6

افشین اسدی

دکترا

7

شکوفه ذائقه شناس

دانشجو دکترا

8

ویدا رضوی

دکترا

9

آقای خسروپور

دکترا

10

سید علاءالدین علوی

دکترا

11

زهره سعید

دانشجو دکترا

12

محمدرضا افلاطونيان

دكتري

13

افسانه محمد نیا

کارشناسی ارشد

14

سارا ترابیان

کارشناسی ارشد

15

علیرضا کریمی

کارشناسی ارشد

16

مهدی الهی

کارشناسی ارشد

17

حسن مجیدی فر

کارشناسی ارشد

18

حمید سلاجقه

کارشناسی ارشد

19

رضا فخاری

کارشناسی ارشد

20

راضیه اسدی

کارشناسی ارشد

21

الهام حسینی نسب

کارشناسی ارشد

22

مینا پرنده افشار

کارشناسی ارشد

23

سید حبیب الله هاشمی پور

کارشناسی ارشد

24

آقای اسماعیلی

کارشناسی ارشد

25

شهسوار صادقی

کارشناسی ارشد

26

آقای کاشف

کارشناسی ارشد

27

علی ابراهیمی زرندی

کارشناسی ارشد

28

حجه السلام موسوی

کارشناسی ارشد

29

علیرضا وحیدزاده

کارشناسی ارشد

30

رضا خوشنود

کارشناسی ارشد

31

خانم لری

کارشناسی ارشد

32

حجه السلام خواجه

کارشناسی ارشد

33

محمود رضا مستقیمی

کارشناسی ارشد

34

محمد برخورداری

کارشناسی ارشد

35

مسعود حاجی زاده

کارشناسی ارشد

36

سهیلا آریانی نژاد

کارشناسی ارشد

37

محمود پایندان

کارشناسی ارشد

38

عباس زامیاد

کارشناسی ارشد

39

جواد اسدالهی

کارشناسی ارشد

40

سعیده بیت الهی

کارشناسی ارشد

41

عباس قوام

کارشناسی ارشد

42

خانم احمدی پور

کارشناسی ارشد

43

سیده سحر حسینی فر

کارشناسی ارشد

44

آقای افزون

کارشناسی ارشد

45

عباس صادق زاده

کارشناسی ارشد

46

الهه خیر خواه

دانشجو کارشناسی ارشد

47

مهر انگیز فرودنیا

کارشناسی

48

مهدیه انجم شعاع

کارشناسی

49

اعظم پور خاتون

کارشناسی

حسین حسن زاده

کارشناسی