ردیف
نام مرکز
نوع مدیریت
مسئول
نوع خدمت
نوع فعالیت
ظرفیت اسمی
ظرفیت فعلی
شهرستان آدرس و شماره تلفن
1
مرکز نابینایان
دولتی
محمد فکری
معلولین نابینا
روزانه
30
10
کرمان-بلوار جمهوری اسلامی-بلوار امیرکبیر – سازمان بهزیستی شهرستان کرمان  تلفن:     2112801-4
2
مرکز ناشنوایان
دولتی
محمد فکری
معلولین ناشنوا
روزانه
30
10
کرمان-بلوار جمهوری اسلامی-بلوار امیرکبیر – سازمان بهزیستی شهرستان کرمان  تلفن:     2112801-4
3
تیم سیار ضایعه نخاعی
دولتی
دکتر رضا نعمت زاده
معلولین ضایعه نخاعی و جسمی حرکتی
روزانه
612
کرمان-خیابان شهید بهشتی – جنب موزه صنعتی سازمان بهزیستی استان کرمان    تلفن:2225013