نام : حمید رضا

نام خانوادگی: مومنی نیا

پست سازمانی : مشاور جوان مدیر کل و رئیس گروه مشاوران جوان و دبیر شورای فرهنگی

شماره تماس :2101052

شماره فکس :2132203

شماره تماس در مواقع ضروری: 09133977209

hamidmomeni3418@yahoo.com : پست الکترونیکی