معاونت آموزشي

نام و نام خانوادگی: علیرضا اسدی


رشته تحصیلی: پزشکی  

مدرک تحصيلي: دکترا                                                              

فارغ التحصيل از دانشگاه شيراز

معاون آموزشی و مدرس دانشگاه