بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی میزان اگاهی ونگرش دختران وپسران35-18ساله شهرستان دامغان در خصوص همسر گزینی وملاک های انتخاب همسردر سال 1388

محقق ونویسنده:علی اکبر منصوریان-کارشناس اموزش سلامت-دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
Email:ali-a-mansourian@uk2.net
Mobil:09123321202

مقدمه:

مهارتهای ارتباطی ونقش ان در موفقیتها در جامعه امروزی انکار ناپذیر است ومیتواند اگر بدرستی مورد استفاده قرار گیرد در ازدواجهای موفق نقش بسزایی داشته باشد واز دواجهای موفق میتواند پایه گذاری خانواده ای سالم راانجام دهدکه در نهایت به داشتن جامعه ای سالم وتوانمند رابه دنبال خود خواهد داشت ولی امروزه شاهد افزایش روز افزون طلاق های فیزیکی وعاطفی میباشیم  که همه ناشی از عدم توانمندی دختران وپسران در خصوص مهارتهای همسر گزینی –معیارها وملاکهای درست انتخاب همسر وامثالهم میباشد.
با توجه به اهمیت از دواج که پایه گذار خانواده وخانواده واحد متشکله جامعه است وسلامت وسعادت جامعه در گروپایه گذاری درست سنگ این بنا ومراقبت های جامع جسمی-روانی واجتماعی ومعنوی
از ان است ومنطقی ترین شکل ارایه این مراقبت افزایش اگاهی های عمومی برانگیختن احساس مسئولیت ومشارکت یکایک افراد جامعه در این فعالیت های پر ثمر وبنیادی است.
از انجا که در سر اغاز تشکیل خانواده-افزایش اگاهی های بهداشتی در مفهوم جامع ان میتواند نقش موثری در تامین سلامت وسعادت افراد –خانواده ها –جامعه ونسلها داشته باشد واز سویی دیگر ارایه اطلاعات سودمندی در مورد مسایل زناشویی بطور همزمان در تحکیم نظام خانواده  واستوار سازی رشته های الفت ومحبت وپیشگیری از برخی نابسامانی های رفتاری اثر بخش باشد.لذا علیرغم
وجودبرخی نگرانی ها در مورد چگونگی ارایه این اموزشها وشناخت مشکلات اندیشه این تحقیق حال حاضر شکل گرفته است تا شاید بتوانم به سهم خود در جهت شناخت مشکل وچالشها وراه کارهای مناسب اقدام نمایم.
اهداف:
1-شناخت میزان اگاهی دختران وپسران35-18ساله شهرستان دامغان در خصوص ازدواج-فرایند از دواج ومعیارهای درست انتخاب همسر قبل از انتخاب همسر .
2-شناخت میزان نگرش دختران وپسران 35-18ساله شهرستان دامغان در خصوص معیارهای درست انتخاب همسر – مشکلات فرایند ازدواج واولویت بندی ملاک های انتخاب همسر.
3-شناخت چالش های فرایند ازدواج وارایه راهکارهای درست جهت شناخت معیارهای درست انتخاب همسر – قبل از انتخاب همسر بمنظور تداوم زندگی زناشویی وکاهش عوارض زندگی های مشترک که همواره با تنش وعدمتفاهم وهمدلی روبرو است.
روش ها:
این پژوهش یک مطالعه میدانی از نوع توصیفی-تحلیلی میباشد.تمام نمونه های مورد بررسی تصادفی بوده است که از بین جمعیت26150نفری شهرستان دامغان که سنی بین35-18سال داشتند وجمعیت11000نفری دانشجویان شهرستان در همین گروه سنی انتخاب گردیده اند.کل نمونه های مورد تحقیق 1560نفری میباشد که پرسشنامه محقق ساخته را تکمیل وتحویل پرسشگران خبره دادند و از این تعداد نمونه فقط1230 پرسشنامه قابل استناد بود.(تعداد 330 پرسشنامه با توجه به سوالات کنترل پرت شده است)که نتایج تحقیق مربوط به 1230پرسشنامه قابل استناد میباشد.این پژوهش از تاریخ 1/6/88 لغایت29/6/88 در شهرستان دامغان واقع در استان سمنان اجراء گردیده است.شیوه اجرای طرح اینگونه بوده است که پرسشگران مجرب انتخاب شده به مراکز تجمع-محل کار-و زندگی گروه سنی هدف تحقیق و همچنین مراجعین به سازمان های دولتی-مراکز بهداشتی درمانی و امثالهم رفته و نسبت به توزیع و جمع اوری پرسشنامه ها اقدام نموده اند و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار EPI6 استفاده گردیده است
نتایج و یافته ها:
-افرادی که به پرسشنامه ها جواب داده اند:
19% افراد متاهل-79% افراد مجرد و2% جواب نداده اند.
-جنسیت افراد:
88%دختر-12%پسر
-ترکیب سنی افراد عبارتنداز:
20-18 سالگی 35%- 22-20 سالگی 36%- 24-22 سالگی 15%- 26-24 سالگی 5%-
28-26 سالگی 3% و بالای 28 سالگی 6%
–روش تحقیق و شناخت افراد جهت ازدواج از دیدگاه افراد شامل:
با کمک والدین 12%- کمک دوستان 14%-کمک مشاور 3%-تحقیق از محل کار5%-تحقیق از محل زندگی 9%-همه موارد 57%.
–موافق با مردانگی پسران قبل از ازدواج88% و مخالف با آن 12% بوده اند
–دیدگاه افراد در مورد شناخت افراد عبارتند از:
50% افراد اظهار داشتند باید فرد را در زندگی خودش بررسی کرد.
4% افراد اظهار داشتند باید فرد را در حالت غیر عادی دید
16%افراد اظهار داشتند باید در دراز مدت با فرد زندگی کرد تا شناخت نسبی بدست آید
30% افراد اظهار داشتند باید تمام موارد در یک فرایند انجام گیرد
–مهمترین اهداف ازدواج از دیدگاه افراد عبارتند از:
فرار از تنهایی 2%- ارضاء میل جنسی 30.5%- تکمیل کننده وجود انسان 1%-حفظ دین و سنت 11%- رسیدن به آرامش روحی 29%- بقای نسل 5%- و همه موارد 21.5%
–نگرش افراد در خصوص تفاوت سنی دختر و پسر عبارتنداز:
79%اظهار داشتنذ باید سن پسر بیشتر باشد-3% سن دختر بیشتر باشد- 10% اظهار نمودند باید سن دختر و پسر مساوی باشد و 8% افراد اظهار داشته اند سن نمیتواند نقش مهمی در فرایند انتخاب همسر داشته باشد
–نگرش افراد در خصوص نقش دوستی های خیابانی جهت ازدواج شامل:
12%موافق و 88% مخالف هستند.
–نقش درامد در ازدواجهای موفق از دیدگاه افراد:
78% بیان نموده اند درآمد مرد بیشتر باشد- 8% اظهار نمودند درآمد زن بیشتر باشدو 14% افراد اظهار داشتند درآمد نقشی ندارد
–افراد مورد تحقیق در خصوص موافقت یا مخالفت با ازدواج های دانشجویی عنوان نمودند:
13%موافق- 15%مخالف-10% بدون نظر و62%با توجه به معیار های درست انتخاب همسر موافق بوده اند.
–در خصوص هدف از انتخاب دوست های خیابانی افراد اظهار نمودند:
70%برای خوشگذرانی- 5% ازدواج و25% ارتباط با غیر همجنس جهت شناخت جنس مخالف
–IQ دختر و پسر جگونه باشد  برای ازدواج بهتر است:
38% پسران بیشتر باشد- 10% دختران بیشتر باشد-35% هر دو مساوی باشد و17% بدون پاسخ.
–نقش زیبایی در انتخاب همسر کدام یک از موارد ذیل است:
33% اظهار داشتند زیبایی یک معیار است- 3% افراد عنوان نمودند همسر باید خیلی زیبا باشد-8% افراد گفتند زیبایی معیار نیست و56% با اعتدال در زیبایی موافق بودند
–نظر افراد در مورد وجود دوره نامزدی:
92%موافق و8% مخالف
–نظر والدین در مورد دوره نامزدی:
99%مخالف و1%موافق
–ایا حاضرید با فردی که دوران نامزدی با شخص دیگری داشته ازدواج نمایید:
25%بلی-40%خیر و35% نمیدانم
–ایا تا به حال به جنس مخالف وابستگی عاطفی و احساسی ذاشته اید:
43%بلی -52%خیر و 5% بدن پاسخ
_مهمترین معیارهای انتخاب همسر ازدیدگاه افراد:
42%داشتن شغل وپایان خدمت- 21%اصالت خانوادگی- 21%ایمان- 50%صداقت – 4%رضایت والدین- 91%فقط رضایتدختر وپسر- 33%اجتماعی بودن وتطابقسطح فرهنگی دو خانواده به میزان 29% بوده است.
–دیدگاه افراد در خصوص برگزاری کلاسهای مشاوره قبل از انتخاب همسر :
78%موافق و22%مخالف

–انگیزه افراد برای ازدواج:

انگیزه جنسی 46%-انگیزه رفتاری 23%- انگیزه اجتماعی22%– انگیزه اخلاقی 9%
–شناخت دختر و پسر از کدامیک از راه های زیر صورت میگیرد:
25%تحقیق وبررسی-13%از مودن فرد-20%روابط بیشتر دختر وپسر-7%مشاوره-35%همه موارد.
-عشق برتر است یا دوست داشتن:
42%عشق- 44%دوست داشتن-10%هر دو یکی است-4%بدون جواب.
بحث ونتیجه گیری:
با توجه به نتایج بدست امده ضرورت مشاوره قبل از انتخاب همسرخصوصا در سالهای اخر دبیر ستان واوایل دانشگاه ضروری است.وباید شاخص هایی که میتواند در ادامه زندگی مشترک تاثیر گذار باشدبااموزشهای مهارتهای زندگی وتوانمند سازی جوانان خصوصا زنان با تکیه بر ساخت رفتار سالم انجام پذیرد.