به گزارش روابط عمومي سازمان بهزيستي استان کرمان ، اولين همايش تخصصي اشتغال و کارآفريني سازمان بهزيستي کرمان به دست معاونت مشارکتهاي مردمي و اشتغال امروز در کرمان برگزار شد.

بر پايه اين خبر در اين همايش يک روزه که روئساي ادارات بهزيستي شهرستانهاي استان ، مدير کل تعاون استان و نمايندگاني از سازمانهاي فني حرفه اي ، صنايع دستي ، صندوق مهر امام رضا (ع) و اداره کار و امور اجتماعي حضور داشتد ، دکتر نادري مدير کل هماهنگي و امور اقتصادي استانداري طي سخناني با اشاره به توانمنديهاي مدد جويان بهزيستي بويژه معلولين بر هماهنگي کامل دستگاههاي مرتبط با امرآموزش و ايجاد اشتغال با بهزيستي تاکيد کرد و افزود : بايد به سمتي حرکت کنيم که اين افراد را با درايت و کار کارشناسي و مددکاري از  مستمري بگيري به بازتواني برسانيم.
دکتر نادري در ادامه توان جسمي افراد و تعريف کار و حرفه متناسب با محدوديتهاي اين افراد ، توجه به ايجاد مشاغل خانگي وآموزش مهارت هاي حرفه اي متناسب با شغل مورد تقاضا را از نکات مهمي عنوان کرد که مي تواند در ايجاد اشتغال پايدار براي جامعه هدف بهزيستي موثر باشد.
بر پايه اين خبر در ادامه اين همايش نمايندگان دستگاههاي اجرايي حاضر در جلسه به بيان ديدگاهها ، تشريح برنامه هاي سال 89 و تشريح دستورالعملها و آيين نامه ها و … پرداختند و در پايان هر بحث جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.
شايان ذکر است در بيانيه پاياني اين همايش بر تعامل و همکاري بيش از پيش دستگاههاي مرتبط با امر اشتغال با بهزيستي ، اولويت داشتن مدد جويان بهزيستي در بحث دريافت تسهيلات از صندوق مهر امام رضا (ع) ،  اداره کل تعاون و بسيج امکانات آموزشي سازمان فني حرفه اي براي آموزش حرفه اي مدد جويان بهزيستي تاکيد شد.