به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، فضاهای بهداشتی مهدهای کودک روستایی بهسازی می شوند.
بنا بر این گزارش بهسازی مهد های کودک روستایی یکی از مصوبات کمیته بهبود تغذیه است که متشکل از سازمان بهزیستی ،کمیته امداد و دانشگاه علوم پزشکی است.

در این کمیته طرحهایی چون تغذیه کودکان و بهداشت محیط مهد های کودک اجرا می شود که در حال حاضر بر اساس دستور کار این کمیته طرح بهسازی فضاهای بهداشتی روستا مهدهایی که دارای ملک شخصی می باشند برعهده دانشگاه علوم پزشکی نهاده شده است .
بر پایه این گزارش دانشگاه علوم پزشکی ،فضاهای بهداشتی روستا مهدهایی که علاوه بر مالکیت مکان نیاز به سرویسهای بهداشتی دارند ، بازسازی و یا با استفاده از  فضاهای بهداشتی پیش ساخته،  این مکانها را به سرویس های بهداشتی تجهیز می کند.