کمیته  استانی  طرح آگاه سازی پیشگیری از معلولیتها با حضور نمایندگان  بهزیستی و نهضت سواد آموزی به میزبانی  بهزیستی تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان مهندس محسن مدیری معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی کرمان در این خصوص به خبر روابط عمومی گفت : با توجه به ضرورت و اهمیت ارایه آموزشهای لازم  به منظور بهبود شرایط زیستی ،روانی  و اجتماعی بزرگسالان کم سواد و نوسواد ،در این جلسه بر محور های پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی تأکید شد.

مهندس مدیری افزود : در این جلسه مقرر شد در مناطق محروم و روستایی با هدف کاهش میزان بروز و  شیوع معلولیتها و آسیبهای اجتماعی از طریق آموزشهای آگاهسازی و ارایه محتوای آموزشی از سوی بهزیستی به آموزشیاران نهضت سواد آموزی  و انتقال این آموزشها به سواد آموزان طی  یک دوره سه ساله ،  برنامه ریزیهای لازم صورت گیرد .

 

 

 

افضلی معاون آموزشی نهضت سواد آموزی استان نیز گفت: با توجه به اهمیت موضوع پیشگیری در جامعه نهضت سواد آموزی آمادگی لازم را جهت همکاری با بهزیستی در راستای جلوگیری از بروز و شیوع آسیبهای اجتماعی و معلولیت ها دارد