حسنخاني مدير کل کميته امداد و دکتر عباسي مدير کل بهزيستي استان کرمان در جلسه اي به بررسي راههاي چگونگي همکاري بيشتر در خصوص رفع مشکلات پيش روي مدد جويان اين دو نهاد و استفاده از توان بهزيستي و کميته امداد براي خدمت رساني بهتر به مدد جويان پرداختند.
به گزارش روابط عمومي سازمان بهزيستي استان کرمان در اين نشست که در محل دفتر مدير کل بهزيستي برگزار شد،

  طرفين با تاکيد بر انجام همکاري و تعامل مشترک براي خدمت رساني مطلوبتر به جامعه هدف در خصوص بهرهمندي مددجويان 2 نهاد از امکانات فرهنگي ، تفريحي و ورزشي يکديگر ،

 استفاده مدد جويان کميته امداد از خدمات فيزيو تراپي و مشاوره اي و خدمات مراکز درمان اعتياد ، بهرهمندي مددجويان بهزيستي از تسهيلات قرض الحسنه کميته امداد و … توافق کردند.
بر پايه اين خبر همچنين مقرر شد به منظور تسهيل در روند انجام استعلام مددجويان بهزيستي از کميته امداد ، از اين پس تمام استعلامات بهزيستي از طريق کميته امداد منطقه  4 شهر کرمان (چهاراه فيروزه) انجام شود.
شايان ذکر است همچنين مقرر شد به منظور کارشناسي نمودن بيشتر زمينه هاي همکاري  ،کار گروههاي تخصصي با حضور کارشناسان بهزيستي وکميته امداد تشکيل شود.