نخستین هم اندیشی بهزیستی و پلیس با موضوع آسیبهای نوپدید اجتماعی در زرند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان :دراین مراسم سرهنگ پریور معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان به آسیبهای نوپدید اجتماعی اشاره کرد و برخی از موارد استفاده از اینترنت ، ماهواره و تلفن همراه را آسیبهای اجتماعی بیان کرد.وی گفت : هرچه بنیان خانواده محکم تر باشد آسیبهای اجتماعی کمتر است .
وی رواج فیلم های مستهجن در شبکه های ماهواره ای و بروز اختلافات خانوادگی و ثاتیر روی خانواده ها را از موارد آسیب های اجتماعی برشمرد.
در ادامه سرهنگ حسینی فرماندهی انتظامی شهرستان زرند نیز گفت : در جامعه هر کسی باید پلیس خود باشد.
وی با اشاره به وظیفه پلیس در جامعه افزود : موفقیت نیروی انتظامی به همکاری همه دستگاههای فرهنگی و اجتماعی شهرستان بستگی دارد.
محمودی نسب رئیس اداره بهزیستی شهرستان زرند هم طی سخنانی دراین مراسم گفت : آسیبهای اجتماعی در جوامع بشری همواره وجود داشته و با گذشت زمان ، پیشرفت تکنولوژی و تبدیل جوامع از سنتی به مدرن آسیبهای نوپدید ظهور می کنند که غفلت از آنها سبب می شود ناگهان بخش بزرگی از جامعه درگیر شوند .
وی همچنین هدف از فعالیت اورژانس اجتماعی را مداخلات روانی و اجتماعی قبل از مداخلات قضایی و انتظامی و حتی درکنار این نوع مداخلات دانست و افزود :  این اقدام در پیشگیری از وقوع جرم نقش مهمی ایفا می کند.
وی رسیدگی به بحث پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را وظیفه یک سازمان و نهاد برشمرد و گفت : همانطور که این آسیبها از زوایای گوناگون علوم مختلف از جمله روان شناسی ، علوم اجتماعی ، تعلیم و تربیت قابل بررسی است باید سازمانها و نهادهای گوناگون وارد عمل شوند.
در این هم اندیشی یک روزه که با حضور مددکاران و مشاوران بهزیستی و نیروی انتظامی زرند ، کارشناسان اورژانس آسیبهای اجتماعی بهزیستی زرند ، تعدادی از روانشناسان و مددکاران علاقمند ، مدیران کلینیک های مددکاری اجتماعی بهزیستی حضور داشتند، پیرامون نحوه کنترل و ساماندهی آسیبهای اجتماعی و چگونگی همکاری بهتر و موثرتر بهزیستی و نیروی انتظامی شهرستان زرند بحث کارشناسی صورت گرفت .