گهي واگذاري خدمات مشاوره بهزيستي به بخش خصوصي

«تجديد آگهي»

سازمان بهزيستي استان كرمان در راستاي سياستهاي دولت مبني بر كوچك سازي حجم فعاليتهاي دولتي و واگذاري خدمات به بخش خصوصي در نظر دارد تا خدمات مشاوره و روان شناختي مركز مشاوره نويد را به بخش خصوصي داراي صلاحيت علمي واگذار نمايد.

متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت مدارك از تاريخ نشر اين آگهي به مدت 10روزدر ساعات اداري به معاونت پيشگيري واقع در ستاد مركزي سازمان ساختمان شماره2مراجعه نمايند.

هزينه درج آگهي بر عهده بخش خصوصي طرف قرارداد مي باشد.                                                                        تاریخ قرار گرفتن در سایت: 20/05/87