همزمان با ورود رئيس جمهور محترم وهيات دولت به استان كرمان ستاد پاسخگويي به درخواستهاي مردمي(مددجويان ) با حضور 40 مددكار در محل ستاد مركزي سازمان بهزيستي استان كرمان تشكيل و كار رسيدگي وپاسخگويي به مراجعين اغاز شد در اين ستاد علاوه بر مددكاران نمايندگاني از نهاد رياست جمهوري و سازمان بهزيستي كشور حضور دارند