جدول شماره 1:اقدامات انجام شده اداره کل /سازمان بهزیستی درارتباط با ارائه خدمات به مردم به تفکیک شهرستان وستاد دستگاه
ردیف عنوان /فعالیت/…… نام شهرستان واحد سنجش میزان عملکرد درصد تغیرات افزایش یا کاهش
سال 1386 سال 1387
1 پرداخت ودیعه مسکن استان کرمان خانوار 44 371 743
2 پرداخت ودیعه مسکن بافت میلیون ریال 110 290 163
3 پرداخت ودیعه مسکن بردسیر میلیون ریال 150 110 -26
4 پرداخت ودیعه مسکن بم میلیون ریال 100 150 50
5 پرداخت ودیعه مسکن جیرفت میلیون ریال 550 500 -9
6 پرداخت ودیعه مسکن راور میلیون ریال 50 40 -20
7 پرداخت ودیعه مسکن رفسنجان میلیون ریال 150 70 -53
8 پرداخت ودیعه مسکن رودبار میلیون ریال      
9 پرداخت ودیعه مسکن زرند میلیون ریال 250 130 -48
10 پرداخت ودیعه مسکن سیرجان میلیون ریال 400 240 -48
11 پرداخت ودیعه مسکن شهربابک میلیون ریال 50 100 100
12 پرداخت ودیعه مسکن عنبراباد میلیون ریال 100 100 0
14 پرداخت ودیعه مسکن کرمان میلیارد ریال 2000 1660 82900
15 پرداخت ودیعه مسکن کوهبنان میلیون ریال 200 60 -70
16 پرداخت ودیعه مسکن کهنوج میلیون ریال 10 210 2000
17 پرداخت ودیعه مسکن منوجان میلیون ریال 60 50 -16.66
18 تسهیلات ساخت وساز مشارکت با مددجو استان کرمان خانوار 69 102 47.82
19 تسهیلات ساخت وساز استان کرمان میلیون ریال 5400 4940 -8.518
20 تسهیلات ساخت وساز و خرید بافت میلیون ریال 0 170  
21 تسهیلات ساخت وساز و خرید بردسیر میلیون ریال 200 190 -5
22 تسهیلات ساخت وساز و خرید بم میلیون ریال 1320 35450 2585.6
23 تسهیلات ساخت وساز و خرید جیرفت میلیون ریال 240 200 -16.66
24 تسهیلات ساخت وساز و خرید راور میلیون ریال 80 2750 3337.5
25 تسهیلات ساخت وساز و خرید رفسنجان میلیون ریال 80 1150 1437.5
26 تسهیلات ساخت وساز و خرید رودبار میلیون ریال 0 120  
28 تسهیلات ساخت وساز و خرید سیرجان میلیون ریال 40 5850 14525
29 تسهیلات ساخت وساز و خرید شهربابک میلیون ریال 80 100 25
30 تسهیلات ساخت وساز و خرید عنبراباد میلیون ریال 40 250 525
31 تسهیلات ساخت وساز و خرید قلعه گنج میلیون ریال 120 60 -50
32 تسهیلات ساخت وساز و خرید کرمان میلیون ریال 240 470 95.83
33 تسهیلات ساخت وساز و خرید کوهبنان میلیون ریال 0 0  
34 تسهیلات ساخت وساز و خرید کهنوج میلیون ریال 80 60 -25
35 تسهیلات ساخت وساز و خرید منوجان میلیون ریال 240 60 -75
36 معرفی تعاونی مسکن جهت ثبت نام در ان تعاونی استان کرمان خانوار 280 132 -5287
37 معرفی تعاونی مسکن جهت ثبت نام در ان تعاونی کرمان نفر 62 0  
39 معرفی تعاونی مسکن جهت ثبت نام در ان تعاونی رفسنجان نفر 46 0  
40 معرفی تعاونی مسکن جهت ثبت نام در ان تعاونی شهربابک نفر 40 0  
41 معرفی تعاونی مسکن جهت ثبت نام در ان تعاونی زرند نفر 40 40  
42 معرفی تعاونی مسکن جهت ثبت نام در ان تعاونی جیرفت نفر 92 92  
43 معرفی به بنیاد مسکن انقلاب استان کرمان نفر 133 152 14.285
44 معرفی به بنیاد مسکن انقلاب بافت نفر 3 0  
45 معرفی به بنیاد مسکن انقلاب بردسیر نفر 20 6 -70
46 معرفی به بنیاد مسکن انقلاب بم نفر 0 0  
47 معرفی به بنیاد مسکن انقلاب جیرفت نفر 82 4 -95
48 معرفی به بنیاد مسکن انقلاب راور نفر 12 23 91.66
49 معرفی به بنیاد مسکن انقلاب رفسنجان نفر 16 0  
50 معرفی به بنیاد مسکن انقلاب رودبار نفر 0 92  
51 معرفی به بنیاد مسکن انقلاب زرند نفر 0 0  
52 معرفی به بنیاد مسکن انقلاب سیرجان نفر 0 11  
53 معرفی به بنیاد مسکن انقلاب شهربابک نفر 0 0  
54 معرفی به بنیاد مسکن انقلاب عنبراباد نفر 0 5  
55 معرفی به بنیاد مسکن انقلاب قلعه گنج نفر 0 0  
56 معرفی به بنیاد مسکن انقلاب کرمان نفر 0 0  
57 معرفی به بنیاد مسکن انقلاب کوهبنان نفر 0 4  
58 معرفی به بنیاد مسکن انقلاب کهنوج نفر 0 4  
59 معرفی به بنیاد مسکن انقلاب منوجان نفر 0 1