کتاب خدمت ، حاوی گزارش عملکرد اداره کل بهزیستی استان کرمان همزمان با هفته بهزیستی چاپ و منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، این کتاب توسط اداره روابط عمومی بهزیستی و در چهار فصل شامل گزارش عملکرد سال 88 ، گزارش عملکرد سال 89 ، گزارش مقایسه ای عملکرد سالهای 88 و 89 و عملکرد بهزیستی به روایت تصویر و در 70 صفحه رنگی با قطع وزیری و با مقدمه ای به قلم دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان چاپ و منتشر شده است .