کارگاه آموزش گروه درمانی ویژه روانشناسان فعال در مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین دوره دو روزه که درمحل مرکزعلمی – کاربردی بهزیستی کرمان و با حضور 57 نفر از روانشناسان مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی سراسر استان برگزار شد . شرکت کنندگان سر فصلهای تعیین شده درخصوص گروه درمانی ، خانواده درمانی ، مشاوره گروهی و چگونگی ارتقاء.کیفیت این خدمات به جامعه هدف را زیر نظر استادان مجرب فرا گرفتند.