رئیس مرکز اجتماع درمان مدار TC بهزیستی استان کرمان گفت : آمار نشان می دهد که رشد بیماری اعتیاد در  این خطه رو به کاهش است و استفاده کنندگان از مواد مخدر صنعتی نیز درصد کمی را شامل می شوند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر مجتبی شجاعی رئیس مرکز TC بهزیستی کرمان با بیان مطلب فوق در نشست شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمان اظهار داشت : استفاده عده ای از مواد مخدر صنعتی مانند نورچیزک که از سال 86 تا چند سال بعد از آن رواج داشت به صفر رسیده و حتی بیماران این ماده مخدر صنعتی نیز وجود ندارند . وی گفت : مصرف ماده مخدر شیشه نیز باتوجه به ایجاد حالت توهم زایی که دارد نیز کاهش یافته است .
دکتر شجاعی بیماری اعتیاد را یکی از مشکلات صنعتی شدن برشمرد و افزود: اوج درگیری کشورهای اروپایی و آمریکایی با مواد مخدر در سالهای 86 تا 90 و این کشورها 110 سال کار کردند تا موفق به کنترل این معضل شدند.
رئیس مرکز TC  بهزیستی کرمان ابراز داشت : کشورما توانست در مدت 40 سال این بیماری را کنترل کند و سند جامع پیشگیری د راین زمینه تدوین شده و درحال اجراست .