مدیر کل بهزیستی استان کرمان از سپردن  109 کودک در سال 88 به فرزند خواندگی خبر داد .
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان دکتر رضا عباسی ، ضمن بیان مطلب فوق گفت: سپردن این تعداد کودک به فرزند خواندگی مربوط به کودکانی است که تنها در شیرخوارگاه دولتی استان «شیرخوارگاه مادر»نگهداری می شدند .
وی تعداد شیرخواران پذیرش شده به شیرخوارگاه مادر در سال 88 را 153 نفر بیان کرد و گفت : سپردن کودک به خانواده ها طی یک پروسه ی بسیار دقیق و زمانبر صورت می گیرد تا بتوانیم بطور کامل  از صلاحیت ،امنیت شغلی و مسایل عاطفی خانواده های متقاضی فرزند خواندگی مطمئن شویم .
دکتر عباسی اظهارداشت : پس ا زتأیید اولیه خانواده های متقاضی فرزند خواندگی پرونده آنان به دادگاه برای صدور حکم فرزند خواندگی موقت به مدت 6 ماه ارجاع  می شود که در صورت صلاحیت خانواده و تعهد آنان برای واگذاری یک سوم  اموال در زمان فوت به فرزند خوانده خود جهت صدور حکم دایم و شناسنامه به دادگاه مراجعه می کنند .