طی سال 1390 و در قالب برنامه ملاقات حضوری 1111 نفر جهت طرح مشکلات خود بصورت حضوری با مدیرکل بهزیستی کرمان ملاقات کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، برنامه ملاقات عمومی مدیرکل بهزیستی کرمان در سال 90 روزهای چهارشنبه هر هفته در محل مرکز جامع توانبخشی شهر کرمان با حضور دکتر عباسی مدیرکل و کارشناسان دفتر ارتباطات مردمی بهزیستی برگزار شد که در بیش از 50 برنامه ملاقات عمومی برگزار شده ، 1111 نفر متقاضی ملاقات با مدیرکل بهزیستی استان اعم از مددجو و غیر مددجو از طریق ملاقات حضوری به طرح مشکلات و درخواستهای خود پرداختند .

در این ملاقاتها پس از صدور دستور لازم از سوی مدیرکل بهزیستی و ثبت درخواست در سامانه ثبت درخواستهای دفتر مدیرکل ،پیگیریهای لازم از سوی کارشناسان دفتر ارتباطات مردمی و حوزه های تخصصی تا حصول نتیجه انجام گرفته و اقدام نهایی ( عمده این درخواستها منجر به جواب مثبت قانونی گردیده ) به ذینفع اعلام گردیده است .
برپایه این خبر ، علاوه بر انجام 1111 فقره ملاقات حضوری با مدیرکل بهزیستی ، به 1056 درخواست  که خارج از برنامه ملاقات عمومی و بصورت دستی در محل ستاد بهزیستی استان و یا بازدیدهای شهرستانی تحویل شده است ، توسط دکتر عباسی پاسخ قانونی ارایه شد .