1253 نفر از ابتدای سال تا کنون در کمیسیونهای پزشکی  بهزیستی کرمان شرکت کرده اند .
به گزارش روابط
عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق گفت : از ابتدای سال تاکنون در مجموع 1253 نفر در کمیسیونهای مختلف  حوزه توانبخشی (معافیت خدمت نظام وظیفه  ،بیماران  اعصاب و روان و مصروع ) شرکت کرده اند.
وی افزود :  در کمیسیون معافیت خدمت نظام وظیفه  قانون جامع حمایت از معلولین ماده 6 تعداد افراد شرکت کننده 298 نفر بوده که 260 نفر تأیید ، 22 نفر مدارکشان ناقص و 16  نفر تأیید نشده اند. مدیر کل بهزیستی استان کرمان گفت : در کمیسیون معافیت خدمت نظام وظیفه ماده 9 رهبری نیز تعداد شرکت کننده 65 نفر بودند که از این تعداد 63 نفر تأیید و 2 نفر مدارکشان ناقص بود.
وی با اشاره به اینکه در کمیسیون بیماران اعصاب روان 458 نفر و کمیسیون بیماران مصروع  432 نفر شرکت کرده اند افزود : تمام تلاش اعضاء کمیسیون پزشکی بر این است تا با استفاده از قوانین و مقررات  موجود اعلام نظر کارشناسی و دقیقی در خصوص پرونده های پزشکی ارایه دهد .