134 نفر از فرزندان شبه خانواده بهزیستی کرمان در سال تحصیلی 90-91  برای ادامه تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی  به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در سراسر کشور راه یافته اند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی با بیان مطلب فوق به خبر روابط عمومی گفت : ار این تعداد 86 نفر دختر و 48 نفر پسر بوده اند.
وی ادامه داد : تمامی این افراد از فرزندان تحت حمایت و سرپرستی بهزیستی بوده اند که 69 نفر امداد بگیر بهزیستی و 65 نفر نیز مقیم مراکز شبه خانواده تحت مدیریت و نظارت بهزیستی کرمان بوده اند.

دکتر عباسی در ادامه افزود : از 134 فرزند پذیرفته شده بهزیستی کرمان در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور ، 71 نفر در مقطع کارشناسی ، 56 نفر در مقطع کاردانی و 7 نفر در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته       شده اند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان درخصوص نوع وتنوع دانشگاهی فرزندان پذیرفته شده بهزیستی کرمان گفت : 60 نفر از این افراد در دانشگاه آزاد اسلامی ، 26 نفر در دانشگاه پیام نور ، 20 نفر در دانشگاههای دولتی و 28 نفر نیز در مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مراکز علمی – کاربردی پذیرفته شده اند.
ایشان در خاتمه یاد آور شدکه هم اکنون تعداد     355 نفر از فرزندان تحت حمایت بهزیستی استان کرمان بعنوان دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در نقاط مختلف کشور مشغول تحصیل هستند که بهزیستی برابر مقررات به ایشان خدمات رسانی می کند.